Klasseledelses kurs

 • Læreren skal lede elevenes læring og utvikling på skolen. En positiv relasjon mellom lærer og elev er hjørnesteinen i god klasseledelse.
 • God klasseledelse er komplisert å mestre. For å kunne handle proaktivt må læreren ha god kompetanse til å analysere og forstå læringsfelleskapet i klasserommet.
 • Læreren må bry seg om alle elevene og vise interesse for den enkelte. Elevene må oppleve at læreren har god struktur i undervisningen, er støttende og har høye forventninger til hvordan de kan utvikle seg både faglig og sosialt.
 • Dette med klasseledelse er noe av det viktigste en lærer gjør.
 • Det å se alle elevene er den viktigste oppgaven en lærer gjør alltid. Og er det vanskeligste i hverdagen. Det å bli sett er en enkleste og viktigste motivasjonsfaktoren til oss mennesker- men dog så vanskelig!

Områder som omhandles i foredraget 

 • Læreren som forbilde
 • Læreren som kommunikator
 • Læreren som klasselederen
  • Støttende relasjoner
  • Struktur og regler
  • Læreren som motivator
  • Læringskultur
  • Relasjonell klasseledelse
  • Lærerens evne til å sette lærings-/fremtidsmål

Praktiske momenter:

 • Varighet fra 2 til 8 klokketimer
  • Varighet og innhold tilpasses til den enkelte skoles behov slik at effekten blir optimal
 • Som foredrag men med høy grad av «arbeidsmøte» hvor alle blir forsøkt motivert til å bli med i samtalene

Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt trykk her.